> Kimyasal

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

SIHI

Q: max 650 m3/h - H: max 150 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: Isochem
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 PN 25
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 2200 m3/h - H: max 160 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: CBT
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 800 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: DBS
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 PN 10
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 220 m3/h - H: max 280 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: UEA
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 12 m3/h - H: max 27 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 100 °C
Tip: TKH/TLH
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 12 m3/h - H: max 70 m - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: AKL / AKV
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 650 m3/h - H: max 150 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: Isochem
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - ISO 5199/ EN 25199 - PN 25
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 354 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: CEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 384 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: AEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 470 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LEM / LEL
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 170 m3/h - SP: max 100 mbar
Tip: LEME
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 58 m3/h - SP: max 150 mbar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.700 m3/h - SP: max 120 mbar
Tip: LPHX / LPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 60 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.350 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LPHX - LPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 5150 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LEH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Tip: M
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: < 0,01 mbar
Tip: H
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Tip: V
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: < 0,01 mbar
Tip: S
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 100.00 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 473 m3/h - SP: 33 mbar
Tip: PL
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 473 m3/h - SP: 33 mbar
Tip: PLC
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 4000 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 100.00 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 51 m3/h - OP: 1 bar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1850 m3/h - OP: 1,5 bar
Tip: LPHX / LPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.500 m3/h - OP: 1,5 bar
Tip: KPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 58 m3/h - OP: 2 bar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 175 m3/h - OP: 1,5 bar
Tip: LPHX
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1450 m3/h - OP: 7 bar
Tip: KPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 65 m3/h - OP: 11 bar
Tip: KLH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.000 m3/h - OP: 11 bar
Tip: PK
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1050 m3/h - SP: 8 mbar
Tip: GEV
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: 4 mbar
Tip: GOV / GPV
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 40 - 1000 litre
Tip: XBp
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 1 - 100 litre
Tip: Xba
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 21 - 550 litre
Tip: XBa
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal Hacim 40 - 2000 litre
Tip: XBd
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

DN 15 - DN 150 arası
Tip: XUk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

DN 32 - DN 100 arası
Tip: XCk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

G 1" - G 1 1/2" arası
Tip: XCk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 354 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: CEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

ANDRITZ

Q: max 6000 m3/h - H: max 160 m - Katı madde : Max %6 - Isı: max 200 °C
Tip: S - ACP
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 12.600 m3/h - H: max 35 m - Hız: max 750 devir/dak.
Tip: KS
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 300 m3/h - H: max 160 m - Katı madde : Max %1 - Isı: max 140 °C
Tip: ISO
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ - RITZ

Q: max 4000 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: ES
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

SOMEFLU

Q: max 75 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 300 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: ECO
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 60 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: CHE-M 185
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 1500 m3/h - H: max 90 m - Hız: max 2900 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: NP
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 130 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMI
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 90 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: ECO-I
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 300 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: NI
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 100 m3/h - H: max 60 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: NP-M
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 85 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HP-M
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 80 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMP-M
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 200 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: NI-M
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - ISO 5199/ EN 25199 - PN 25
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 25 m3/h - H: max 30 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: IMA
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 100 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMI-M
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 60 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VCP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 60 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VLP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 210 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 50 m3/h - H: max 30 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VCI
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 50 m3/h - H: max 30 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VLI
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 300 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VI
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 120 m3/h - H: max 135 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: VTS
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

HABERMANN

Q: max 1400 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 2000 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: V300/320/340
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 1400 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 2000 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: V310/330
Norm / basınç sınıfı: PN 10 - 16
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 2500 m3/h - H: max 60 m - Hız: max 1480 devir/dak - Isı: max 70 °C
Tip: V1/V2
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 1500 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 1480 devir/dak
Tip: T
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

ZEILFELDER

Q: max 36 m3/h - H: max 120 bar - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 320 °C
Tip: ZK
Norm / basınç sınıfı: PN 120
Marka: Zielfelder Pumpen

ZEILFELDER

Q: max 900 m3/h - H: max 250 bar - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: ZHN
Norm / basınç sınıfı: PN 250
Marka: Zielfelder Pumpen

ZEILFELDER

Q: max 1713 m3/h - H: max 64 bar - Hız: max 400 devir/dak - Isı: max 450 °C
Tip: K
Norm / basınç sınıfı: PN 25 - PN 64
Marka: Zielfelder Pumpen

ZEILFELDER

Q: max 25,4 m3/h - H: max 40 bar - Hız: max 750 devir/dak - Isı: max 250 °C
Tip: KKP
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Zielfelder Pumpen

OMEL

Q: max 640 m3/h - H: max 59 m - Hız: max 1750 devir/dak
Tip: UND/II-VR
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 25 m3/h - H: max 300 m - Hız: max 3540 devir/dak - Isı: max 400 °C
Tip: HDRP
Norm / basınç sınıfı: API 610 - PN 51
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 2000 m3/h - H: max 230m - Hız: max 3500 devir/dak - Isı: max 370 °C
Tip: UND/II
Norm / basınç sınıfı: ANSI/ASME B73.1M PN 26
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 1600 m3/h - H: max 400 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 450 °C
Tip: HDR
Norm / basınç sınıfı: API 610 - PN 80
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 350 m3/h - H: max 120 m - Hız: max 3500 devir/dak - Isı: max 260 °C
Tip: UND/II-AD
Norm / basınç sınıfı: PN 26
Marka: Omel Bombas e Compressores