> Enerji ve Çevre

  |  
  |  
  |  

SIHI

Q: max 3500 m3/h - H: max 33 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 110 °C
Tip: SPL
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 354 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: CEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 450 m3/h - H: max 630 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 200 °C
Tip: MSL
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 450 m3/h - H: max 630 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 200 °C
Tip: MSM
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 63
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 250 m3/h - H: max 1000 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 200 °C
Tip: MSC
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 100
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 250 m3/h - H: max 1600 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: MSH
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 160
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 220 m3/h - H: max 280 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: UEA
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 65 l/dak. - H: max 15 bar - Hız: max 2900 devir/dak - Isı: max 60 °C
Tip: CEB
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 3080 m3/h - SP: max 150 mbar
Tip: SL
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Tip: M
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: < 0,01 mbar
Tip: H
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Tip: V
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: < 0,01 mbar
Tip: S
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 4000 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 100.00 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 6.200 m3/h - hız max 1500 devir/dakika
Tip: MFS
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1050 m3/h - SP: 8 mbar
Tip: GEV
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: 4 mbar
Tip: GOV / GPV
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 40 - 1000 litre
Tip: XBp
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 1 - 100 litre
Tip: Xba
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 21 - 550 litre
Tip: XBa
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal Hacim 40 - 2000 litre
Tip: XBd
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

DN 15 - DN 150 arası
Tip: XUk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

DN 32 - DN 100 arası
Tip: XCk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

G 1" - G 1 1/2" arası
Tip: XCk
Marka: Sterling SIHI GmbH

ANDRITZ

Q: max 1.500 m3/h - H: max 75 m - Serbest geçiş büyüklüğü: 140 mm - Hız: max 1500 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: VP/CP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 70.000 m3/h - H: max 80 m
Tip: Dik Türbin pompalar
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 180.000 m3/h - H: max 250 m
Tip: Dik Salyangoz pompal
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 800 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 980 devir/dak - Isı: max 60 °C
Tip: SAT
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 400 m3/h - H: max 800 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 160 °C
Tip: MP
Norm / basınç sınıfı: PN 100
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 6000 m3/h - H: max 160 m - Katı madde : Max %6 - Isı: max 200 °C
Tip: S - ACP
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 12.600 m3/h - H: max 35 m - Hız: max 750 devir/dak.
Tip: KS
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 20.000 m3/h - H: max 160 m - Isı: max 110 °C
Tip: FP
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ - RITZ

Q: max 4200 m3/h - H: max 150 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 110 °C
Tip: ASC
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ Ritz

Q: max 800 m3/h - H: max 400 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: HP
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 480 m3/h - H: max 675 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 40 °C
Tip: SU 56/63/67/68
Norm / basınç sınıfı: PN 64
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 6000 m3/h - H: max 1500 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 75 °C
Tip: HDM
Norm / basınç sınıfı: PN 150
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 10000 m3/h - H: max 50 m - Isı: max 60 °C
Tip: ASs
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 2600 m3/h - H: max 80 m - Isı: max 40 °C
Tip: SW
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 10.000 m3/h - H: max 100 m - Serbest geçiş büyüklüğü: 200 mm - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: SD
Norm / basınç sınıfı: PN 15
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH