> Endüstiriyel

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

SIHI

Q: max 1800 m3/h - H: max 140 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 170 °C
Tip: ZLND
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 300 m3/h - H: max 90 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: ULN
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 740 m3/h - H: max 90 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: ZLKD
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 3500 m3/h - H: max 33 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 110 °C
Tip: SPL
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 200 m3/h - H: max 85 m - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 130 °C
Tip: NHK / NSK
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - H: max 95 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: ZTN
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 200 m3/h - H: max 60 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: ZTK
Norm / basınç sınıfı: DIN 24256 / EN 22858 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 600 m3/h - H: max 95 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: ZHN
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 600 m3/h - H: max 95 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 207 °C
Tip: ZDN
Norm / basınç sınıfı: DIN 24256 / EN 22858 - PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 600 m3/h - H: max 90 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 230 °C
Tip: ZEN
Norm / basınç sınıfı: DIN 24256 / EN 22858 - PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 354 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: CEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 65 l/dak - H: max 14,5 bar - Hız: max 2900 devir/dak - Isı: max 80 °C
Tip: SC
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 348 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: AEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 242 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: AKH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 7,2 m3/h - H: max 400 m - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: ADH/CDH
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 12 m3/h - H: max 288 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: ASH
Norm / basınç sınıfı: PN 100
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 2200 m3/h - H: max 160 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: CBT
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 800 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: DBS
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 PN 10
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 7,5 m3/h - H: max 98 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: AOH
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 220 m3/h - H: max 280 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: UEA
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 12 m3/h - H: max 27 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 100 °C
Tip: TKH/TLH
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 470 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LEM / LEL
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 170 m3/h - SP: max 100 mbar
Tip: LEME
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 58 m3/h - SP: max 150 mbar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.700 m3/h - SP: max 120 mbar
Tip: LPHX / LPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 57 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LEMS
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 60 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.350 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LPHX - LPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 5150 m3/h - SP: max 33 mbar
Tip: LEH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Tip: M
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: < 0,01 mbar
Tip: H
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Tip: V
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: < 0,01 mbar
Tip: S
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 100.00 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 473 m3/h - SP: 33 mbar
Tip: PL
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 473 m3/h - SP: 33 mbar
Tip: PLC
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 4000 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 100.00 m3/h - SP: < 0,001 mbar
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1000 m3/h - SP: 33 mbar
Tip: Sanivac
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 51 m3/h - OP: 1 bar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1850 m3/h - OP: 1,5 bar
Tip: LPHX / LPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.500 m3/h - OP: 1,5 bar
Tip: KPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 58 m3/h - OP: 2 bar
Tip: LOH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 175 m3/h - OP: 1,5 bar
Tip: LPHX
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1450 m3/h - OP: 7 bar
Tip: KPH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 65 m3/h - OP: 11 bar
Tip: KLH
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 10.000 m3/h - OP: 11 bar
Tip: PK
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 6.200 m3/h - hız max 1500 devir/dakika
Tip: MFS
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 1050 m3/h - SP: 8 mbar
Tip: GEV
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 400 m3/h - SP: 4 mbar
Tip: GOV / GPV
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 40 - 1000 litre
Tip: XBp
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 1 - 100 litre
Tip: Xba
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal hacim 21 - 550 litre
Tip: XBa
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Nominal Hacim 40 - 2000 litre
Tip: XBd
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

DN 15 - DN 150 arası
Tip: XUk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

DN 32 - DN 100 arası
Tip: XCk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

G 1" - G 1 1/2" arası
Tip: XCk
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 450 m3/h - H: max 630 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 200 °C
Tip: MSL
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 450 m3/h - H: max 630 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 200 °C
Tip: MSM
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 63
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 250 m3/h - H: max 1000 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 200 °C
Tip: MSC
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 100
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 250 m3/h - H: max 1600 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: MSH
Norm / basınç sınıfı: ISO 5199 - EN 25199 PN 160
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 12 m3/h - H: max 70 m - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: AKL / AKV
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 2 m3/h - H: max 27 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 100 °C
Tip: DRV
Norm / basınç sınıfı: PN 6
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 200 m3/h - H: max 60 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 350 °C
Tip: ZTI
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 4000 m3/h - H: max 15 m - Hız: max 980 devir/dak - Isı: max 70 °C
Tip: ZLI
Norm / basınç sınıfı: DIN 24255 / EN 733 - PN 16
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 354 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: CEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

SIHI

Q: max 35 m3/h - H: max 384 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 180 °C
Tip: AEH
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Sterling SIHI GmbH

ANDRITZ

Q: max 1.500 m3/h - H: max 75 m - Serbest geçiş büyüklüğü: 140 mm - Hız: max 1500 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: VP/CP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 800 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 980 devir/dak - Isı: max 60 °C
Tip: SAT
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 70.000 m3/h - H: max 80 m
Tip: Dik Türbin pompalar
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 180.000 m3/h - H: max 250 m
Tip: Dik Salyangoz pompal
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 400 m3/h - H: max 800 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 160 °C
Tip: MP
Norm / basınç sınıfı: PN 100
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 2000 m3/h - H: max 75 m - Hız: max 1500 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: AD
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 20.000 m3/h - H: max 160 m - Isı: max 110 °C
Tip: FP
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 6000 m3/h - H: max 160 m - Katı madde : Max %6 - Isı: max 200 °C
Tip: S - ACP
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 12.600 m3/h - H: max 35 m - Hız: max 750 devir/dak.
Tip: KS
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ

Q: max 300 m3/h - H: max 160 m - Katı madde : Max %1 - Isı: max 140 °C
Tip: ISO
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ AG

ANDRITZ - RITZ

Q: max 4000 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: ES
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 4200 m3/h - H: max 150 m - Hız: max 1800 devir/dak - Isı: max 110 °C
Tip: ASC
Norm / basınç sınıfı: PN 25
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ Ritz

Q: max 800 m3/h - H: max 400 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: HP
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 2600 m3/h - H: max 80 m - Isı: max 40 °C
Tip: SW
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 10.000 m3/h - H: max 100 m - Serbest geçiş büyüklüğü: 200 mm - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 140 °C
Tip: SD
Norm / basınç sınıfı: PN 15
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

ANDRITZ - RITZ

Q: max 10000 m3/h - H: max 50 m - Isı: max 60 °C
Tip: ASs
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: ANDRITZ Ritz GmbH

SOMEFLU

Q: max 100 m3/h - H: max 60 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: NP-M
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 85 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HP-M
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 - ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 80 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMP-M
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 75 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMP
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 300 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: ECO
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 60 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: CHE-M 185
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 1500 m3/h - H: max 90 m - Hız: max 2900 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: NP
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 130 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: HMI
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 90 m3/h - H: max 65 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: ECO-I
Norm / basınç sınıfı: PN 16
Marka: Someflu

SOMEFLU

Q: max 300 m3/h - H: max 100 m - Hız: max 2900 devir/dak
Tip: NI
Norm / basınç sınıfı: ISO 2858 / EN 22858 ve ISO 5199/ EN 25199 - PN 16
Marka: Someflu

HABERMANN

Q: max 5000 m3/h - H: max 70 m - Hız: max 2950 devi/dak - Isı: max 130 °C
Tip: HPK
Norm / basınç sınıfı: PN 10 - 25
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 4600 m3/h - H: max 70 m - Hız: max 2950 devir/dak - Isı: max 130 °C
Tip: NPW
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 4600 m3/h - H: max 145 m - Hız: max 2950 devir/dak - Isı: max 160 °C
Tip: NPK
Norm / basınç sınıfı: PN 16 - 25
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 5000 m3/h - H: max 85 m
Tip: KB
Norm / basınç sınıfı: PN 10 - 16
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 5000 m3/h - H: max 85 m
Tip: KBK
Norm / basınç sınıfı: PN 10 - 16
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 5000 m3/h - H: max 85 m
Tip: KBPL
Norm / basınç sınıfı: PN 10 - 16
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 1400 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 2000 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: V300/320/340
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 1400 m3/h - H: max 50 m - Hız: max 2000 devir/dak - Isı: max 90 °C
Tip: V310/330
Norm / basınç sınıfı: PN 10 - 16
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 2500 m3/h - H: max 60 m - Hız: max 1480 devir/dak - Isı: max 70 °C
Tip: V1/V2
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

HABERMANN

Q: max 1500 m3/h - H: max 40 m - Hız: max 1480 devir/dak
Tip: T
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Arthur Habermann GmbH & Co. KG

ZEILFELDER

Q: max 36 m3/h - H: max 120 bar - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 320 °C
Tip: ZK
Norm / basınç sınıfı: PN 120
Marka: Zielfelder Pumpen

ZEILFELDER

Q: max 900 m3/h - H: max 250 bar - Hız: max 3000 devir/dak - Isı: max 120 °C
Tip: ZHN
Norm / basınç sınıfı: PN 250
Marka: Zielfelder Pumpen

ZEILFELDER

Q: max 1713 m3/h - H: max 64 bar - Hız: max 400 devir/dak - Isı: max 450 °C
Tip: K
Norm / basınç sınıfı: PN 25 - PN 64
Marka: Zielfelder Pumpen

ZEILFELDER

Q: max 25,4 m3/h - H: max 40 bar - Hız: max 750 devir/dak - Isı: max 250 °C
Tip: KKP
Norm / basınç sınıfı: PN 40
Marka: Zielfelder Pumpen

OMEL

Q: max 2000 m3/h - H: max 230m - Hız: max 3500 devir/dak - Isı: max 370 °C
Tip: UND/II
Norm / basınç sınıfı: ANSI/ASME B73.1M PN 26
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 1600 m3/h - H: max 400 m - Hız: max 3600 devir/dak - Isı: max 450 °C
Tip: HDR
Norm / basınç sınıfı: API 610 - PN 80
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 640 m3/h - H: max 59 m - Hız: max 1750 devir/dak
Tip: UND/II-VR
Norm / basınç sınıfı: PN 10
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 25 m3/h - H: max 300 m - Hız: max 3540 devir/dak - Isı: max 400 °C
Tip: HDRP
Norm / basınç sınıfı: API 610 - PN 51
Marka: Omel Bombas e Compressores

OMEL

Q: max 350 m3/h - H: max 120 m - Hız: max 3500 devir/dak - Isı: max 260 °C
Tip: UND/II-AD
Norm / basınç sınıfı: PN 26
Marka: Omel Bombas e Compressores